วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประโยชน์ของลีลาศ

1. ลีลาศเพื่อนันทนาการ  (Ballroom  Dancing  for  Recreation)  การ ลีลาศเพื่อนันทนาการ มีความมุ่งหมายที่จะใช้การลีลาศเป็นสื่อดึงความสนใจของบุคคลต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม  จะเห็นได้ว่า การจัดงานรื่นเริงในโอกาสต่างๆ เช่น งานพบปะสังสรรค์ งานฉลองในวาระสำเร็จการศึกษา งานราตรีสโมสร ฯลฯ  ล้วนแต่มีลีลาศเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น

2. ลีลาศเพื่อการแข่งขัน  (Ballroom Dancing for Sport’s Competition)  การ ลีลาศเพื่อการแข่งขัน  จะคำนึงถึงรูปแบบที่ถูกต้องตามเทคนิควิธี  มีความสง่างามตามหลักของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเป็นสำคัญ  ได้มีสมาคมลีลาศในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันส่งเสริมลีลาศให้มีการพัฒนา  และพยายามจัดให้เป็นรูปแบบของกีฬา  โดยมีแนวคิดว่าลีลาศคือกีฬาชนิดหนึ่ง  ที่ให้ความบันเทิงและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดการแข่งขันลีลาศขึ้นในหลายระดับ  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ทั้งประเภทอาชีพและสมัครเล่น 

3. ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์   ลีลาศเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆแต่ช่วยทุกส่วนของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการออกกำลังกาย  เป็นกิจกรรมที่ช่วยการเผาผลาญของร่างกายได้ดี และยังสามารถช่วยในการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เสริมบุคลิกภาพทางกาย  ลีลาศ ป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมบุคคลิกภาพทางกายทั้งยังช่วยสร้างเสริมทรวดทรงท่าทางและ มารยาททำให้เกิด ความเชื่อมั่นในตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น